hypermarket ALBERT

Pravidla soutěže
COLGATE PALMOLIVE SOUTĚŽ OBJEVTE SVÉ KRÁSNÉ JÁ V HYPERMARKETECH A SUPERMARKETECH AHOLD

Tento dokument (dále jen Pravidla) představuje úplná, výlučná a závazná pravidla soutěže "COLGATE PALMOLIVE SOUTĚŽ - OBJEVTE SVÉ KRÁSNÉ JÁ V HYPERMARKETECH A SUPERMARKETECH ALBERT SPOLEČNOSTI AHOLD" pořádané společností COLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o. (dále jen Soutěž). Jakékoli výňatky z Pravidel uvedená na reklamních a propagačních materiálech Soutěže či na Stránkách Soutěže (jak je tento pojem vymezen níže) mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými Pravidly.

 

 1. Na základě zakoupení libovolných výrobků značky Colgate a Palmolive v hodnotě alespoň 99 Kč v rámci sítě hypermarketů a supermarketů Albert společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. (dále jen AHOLD) v České republice a na základě co nejpřesnějšího zodpovězení vědomostní Soutěžní Otázky během Doby trvání Soutěže získávají účastníci Soutěže možnost vyhrát jednu z Výher (jak jsou tyto pojmy vymezeny níže).
 1. Organizátorem Soutěže je společnost COLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8,  IČ: 41692071 (dále jen Organizátor). K administrativnímu zajištění průběhu Soutěže pověřil Organizátor Ing. Vladimíra Staňka - Grafické studio Vlado, se sídlem Vysočanská 243/113, 190 00, Praha – Střížkov, IČ: 68370032 (dále jen Administrátor).
 1. 3.1  Soutěž probíhá v následujícím termínu: od 17. května 2017 do 30. května 2017 v rámci sítě hypermarketů Albert společnosti AHOLD a od 24. května 2017 do 6. června 2017 v rámci sítě supermarketů Albert společnosti AHOLD, nebude-li Organizátorem stanoveno jinak (dále jen Doba trvání Soutěže).
 2. 3.2  Organizátor pro účely Soutěže věnuje do Soutěže následující výhry:
  – 1x  poukázku na Den pro krásu s Českou Miss Andreou Bezděkovou (dále jen Hlavní výhra)
  – 40x poukázku na nákup zážitků od společnosti Allegria, každá v hodnotě 5 000,- Kč (dále jen jednotlivě Poukázka a společně Poukázky);
  – 500x letní plážovou tašku Palmolive (dále jen jednotlivě Plážová taška a společně Plážové tašky, Hlavní výhra, Poukázky a Plážové tašky společně též Výhry a jednotlivě Výhra).
 1. 4.1  Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které po Dobu trvání Soutěže (i) zakoupí v rámci sítě hypermarketů a supermarketů Albert společnosti AHOLD v České republice libovolné výrobky značky Colgate a Palmolive v hodnotě alespoň 99 Kč; (ii) vyplní soutěžní formulář na Stránkách Soutěže (včetně uvedení čísla příslušného dokladu o zakoupení výrobků značky Colgate a Palmolive, svého jména, příjmení, emailu, kontaktní adresy a telefonního čísla pro účely kontaktování Organizátorem v případě získání některé z Výher v Soutěži); a (iii) zodpoví vědomostní otázku ve formuláři na Stránkách Soutěže (dále jen Soutěžní Otázka).  Soutěžní Otázka je stanovena Organizátorem následovně: Kolik tun sprchových gelů Palmolive prodala společnost COLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o. v České republice v roce 2016?
 2. 4.2  Během Doby trvání Soutěže se účastník může Soutěže zúčastnit i opakovaně. Každá další účast však vyžaduje doložení nového dokladu o zakoupení libovolných výrobků značky Colgate a Palmolive v hodnotě alespoň 99 Kč v rámci sítě hypermarketů a supermarketů Albert společnosti AHOLD v České republice po Dobu trvání Soutěže a zaslání odpovědi na Soutěžní Otázku (princip 1 nákup = 1 účast = 1 odpověď na Soutěžní Otázku). V rámci Soutěže se zohlední vždy jenom ta nejpřesnější odpověď každého účastníka, tj. jeden účastník může vyhrát jen jednu z Výher nehledě na počet zadaných odpovědí.
 3. 4.3  Organizátor bude vyhodnocovat odpovědi zadané účastníky po skončení Doby trvání Soutěže. Účastník, který zodpoví Soutěžní Otázku nejpřesněji ze všech zúčastněných účastníků, získá Hlavní výhru. V případě totožně zodpovězené Soutěžní Otázky dvěma či více účastníky Soutěže je rozhodující dřívější datum a čas zodpovězení Soutěžní Otázky účastníkem Soutěže. Dalších 40 dalších účastníků, kteří zodpovědí Soutěžní Otázku nejpřesněji v pořadí, získá Poukázky. Dalších 500 účastníků, kteří zodpovědí Soutěžní Otázku nejpřesněji v pořadí, získá Plážové tašky. Jednotliví výherci v Soutěži budou zveřejněni na Stránkách Soutěže po skončení Soutěže v souladu s bodem 4.4 těchto Pravidel.
 4. 4.4  Jména výherců budou do 21 dnů po skončení Soutěže zveřejněna na Stránkách Soutěže. Organizátor může požadovat po účastnících předložení kopie dokladu o zakoupení libovolných výrobků značky Colgate a Palmolive v hodnotě alespoň 99 Kč v rámci sítě hypermarketů a supermarketů Albert společnosti AHOLD v České republice během Doby trvání Soutěže, jehož číslo účastník zadal do formuláře na Stránkách Soutěže. Pokud účastník nesplní požadavky stanovené v těchto Pravidlech, Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze Soutěže a udělit příslušnou Výhru následujícímu účastníku v pořadí, který zodpověděl Soutěžní Otázku jako další nejpřesnější účastník v pořadí.
 5. 4.5  Zaměstnanci Organizátora, Administrátora a společnosti AHOLD a jejich rodinní příslušníci a osoby blízké jsou z účasti v Soutěži vyloučeni.
 1. 5.1  Účastí na Soutěži (vyplněním formuláře s odpovědí na Soutěžní Otázku) účastník dobrovolně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, telefon, email a kontaktní adresa, číslo účtenky o nákupu libovolných výrobků Colgate a Palmolive v hypermarketech a supermarketech Albert společnosti AHOLD a datum nákupu (dále jen Osobní údaje) po dobu 3 let Organizátorem, jakožto správcem Osobních údajů, a to především jejich shromažďováním, uchováváním, tříděním a ukládáním za použití manuálních a automatizovaných způsobů za účelem organizace a realizace Soutěže (včetně oznámení a zaslání Výhry). Účastník rovněž vyslovuje souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení na Stránkách Soutěže pro účely oznámení Výhry. Účastníci dále souhlasí, aby Organizátor předal jejich Osobní údaje Administrátorovi, jakožto Organizátorem pověřenému zpracovateli Osobních údajů, za účelem administrativního zabezpečení Soutěže a databáze účastníků Soutěže.
 2. 5.2 Souhlas se zpracováním Osobních údajů účastníka může být kdykoli účastníkem odvolán písemným oznámením zaslaným do sídla Organizátora dle bodu 2 Pravidel, bude-li toto odvolání doručeno před předáním Výher účastníkům, bude takový účastník vyřazen ze Soutěže a ztrácí nárok na Výhru.
 3. 5.3  Účastník má právo vyžádat si informaci o zpracování svých Osobních údajů a Organizátor je povinen účastníkovi tuto informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem informace bude vždy sdělení o:
  (a)  účelu zpracování Osobních údajů,
  (b)  Osobních údajích, případně kategoriích Osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
  (c)  povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů účastníků,
  (d)  příjemci, případně kategoriích příjemců Osobních údajů.
 4. 5.4  Organizátor má právo za poskytnutí výše uvedené informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.
 5. 5.5  Účastníci, kteří zjistí nebo se budou domnívat, že Organizátor nebo jím pověření zpracovatelé provádí zpracování jejich Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mají právo: (i) požádat Organizátora nebo zpracovatele o vysvětlení; (ii) požadovat, aby Organizátor nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, přičemž především se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů.
 6. 5.6  Pokud bude takováto žádost účastníka shledána oprávněnou, Organizátor nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
 7. 5.7 Nevyhoví-li Organizátor nebo zpracovatel výše uvedeným požadavkům účastníka, je účastník oprávněn obrátit se se stížností přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 1. 6.1  Organizátor je oprávněn Pravidla Soutěže kdykoliv změnit či Soutěž zcela zrušit, a to i před uplynutím Doby trvání Soutěže, bez uvedení důvodu a stanovení náhrady.
 2. 6.2  Změny Pravidel mohou být prováděny pouze písemnou formou a budou zveřejněny na stránkách vedených za tímto účelem Organizátorem na adrese www.palmolivepromo.cz (dále jen Stránky Soutěže).
 3. 6.3  Pouze znění Pravidel uvedených na Stránkách Soutěže lze považovat za rozhodující.
 4. 6.4  Výhry nejsou směnitelné za peníze. Nárok na Výhru není vymahatelný soudem. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže účastníka, který poruší jakékoli ustanovení těchto Pravidel.
 5. 6.5  Účast v Soutěži je dobrovolná. Svou účastí účastník vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly.

Soutěž probíhala od 17. 5. do 30. 5. v hypermarketech Albert a od 24. 5. do 6. 6. v supermarketech Albert.

© 2017 Colgate-Palmolive. Design a programování  Grafické studio VLADO.