hypermarkety Albert

Pravidla soutěže
"Soutěž Colgate-Palmolive v hypermarketech Albert"

Tento dokument (dále jen Pravidla) představuje úplná, výlučná a závazná pravidla soutěže "Soutěž Colgate-Palmolive v prodejnách Ahold" pořádané společností COLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o. (dále jen Soutěž). Jakékoli výňatky z Pravidel uvedená na reklamních a propagačních materiálech Soutěže či na Stránkách Soutěže (jak je tento pojem vymezen níže) mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými Pravidly.

Na základě zakoupení libovolných produktů Colgate a Palmolive v hodnotě alespoň 99 Kč v rámci sítě supermarketů a hypermarket prodejen společnosti Ahold Czech Republic, a. s. (dále jen Ahold) v České republice po Dobu trvání Soutěže a při zaslání co nejzajímavější odpovědi na Soutěžní Otázku v rámci formuláře na Stránkách Soutěže po Dobu trvání Soutěže získávají účastníci Soutěže možnost vyhrát Výhru (jak jsou tyto pojmy vymezeny níže).

Organizátorem Soutěže je společnost COLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8,  IČ: 41692071 (dále jen Organizátor). K administrativnímu zajištění průběhu Soutěže pověřil Organizátor Ing. Vladimíra Staňka - Grafické studio Vlado, se sídlem Vysočanská 243/113, 190 00, Praha – Střížkov, IČ: 68370032 (dále jen Administrátor).

 1. 3.1. Soutěž probíhá v termínu od 10. 1. do 23. 1. 2018 na hypermarketech Albert a od 17. 1. 2018 do 30 .1. 2018 na supermarketech Albert, nebude-li Organizátorem stanoveno jinak (dále jen Doba trvání Soutěže).
 2. 3.2. Organizátor pro účely Soutěže věnuje do Soutěže následující výhry: 35 x voucher v hodnotě 2000 Kč na nákup luxusního květinového boxu na portálu www.florea.cz  (každý voucher samostatně dále jen Výhra, všechny vouchery společně dále jen Výhry). Výhry v podobě voucherů budou vítěznými účastníky uplatněny na portále www.florea.cz a zaslání květinových boxů se řídí obchodními podmínkami portálu www.florea.cz. Platnost voucheru bude časově omezena.
 1. 4.1. Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které po Dobu trvání Soutěže (i) zakoupí v rámci sítě supermarketů a hypermarket prodejen společnosti Ahold v České republice libovolné produkty Colgate a Palmolive v hodnotě alespoň 99 Kč a uschovají si pokladní doklad – účtenku o nákupu; a (ii) vyplní co nejzajímavěji odpověď na Soutěžní Otázku (dále jen Soutěžní Otázka) na www stránkách vedených za tímto účelem Organizátorem na adrese: www.palmolivepromo.cz  (dále jen Stránky Soutěže). Do vyplňovaného formuláře se Soutěžní Otázkou účastník uvede vedle svého jména a příjmení rovněž své telefonní číslo, emailovou adresu a adresu bydliště pro účely kontaktování v případě výhry v Soutěži a zaslání Výhry a dále číslo dokladu - účtenky svého nákupu. Soutěžní Otázka je stanovena následovně:  Komu byste rádi darovali květinový box a proč?  Odpověď na Soutěžní otázku nesmí mít více než 140 znaků a musí splňovat podmínky stanovené těmito Pravidly.
 2. 4.2. Během Doby trvání Soutěže se může Účastník Soutěže zúčastnit i opakovaně, každá další účast však vyžaduje doložení nového dokladu o zakoupení libovolných produktů Colgate a Palmolive v hodnotě alespoň 99 Kč v rámci sítě supermarketů a hypermarket prodejen společnosti Ahold v České republice po Dobu trvání Soutěže (princip 1 nákup = 1 účast = 1 odpověď na Soutěžní otázku). Ze všech odpovědí na Soutěžní Otázku, které po Dobu trvání Soutěže účastník do Soutěže zašle, se pro účely získání Výher zohlední vždy pouze jedna nejzajímavější odpověď. Každý účastník Soutěže tak může vyhrát nejvýše jednu Výhru.
 3. 4.3.Odpověď na Soutěžní Otázku nesmí být vulgární, nesmí svým obsahem útočit na právem chráněné hodnoty, např. na svobodu vyznání, či jinak znevažovat jakékoli fyzické či právnické osoby či skupinu osob a nesmí porušovat práva jakýchkoli třetích osob (např. plagiátorstvím či nedovolené srovnávání). Organizátor má právo vyloučit ze Soutěže odpovědi, které porušují výše uvedené podmínky nebo které Organizátor podle svého výlučného uvážení zhodnotí jako nevhodné z jiného důvodu.
 4. 4.4. Bez zbytečného odkladu po skončení Doby trvání Soutěže vyhodnotí Organizátor veškeré odpovědi na Soutěžní Otázku zaslané účastníky po Dobu trvání Soutěže. 35 účastníků, kteří zašlou do Soutěže nejzajímavější odpověď na Soutěžní Otázku získají Výhry. Účastníci berou na vědomí a souhlasí, že hodnocení odpovědí na Soutěžní Otázku Organizátorem bude probíhat na základě hodnocení jejich zajímavosti, originality a tvůrčí jedinečnosti a může odrážet subjektivní názor Organizátora. Výherci v Soutěži budou vyhlášeni Organizátorem a kontaktováni Organizátorem po skončení Doby trvání Soutěže v souladu s bodem 4.5 těchto Pravidel.
 5. 4.5. Účastníci, kteří vyhrají Výhru, budou do 30 dnů po skončení Doby trvání Soutěže kontaktováni Organizátorem e-mailem či telefonicky za účelem ověření, že splňují požadavky těchto Pravidel pro účast v Soutěži a získání Výhry. Za tímto účelem může Organizátor požadovat po účastnících předložení kopie dokladu o zakoupení libovolných produktů Colgate a Palmolive v hodnotě alespoň 99 Kč v rámci sítě supermarketů a hypermarket prodejen společnosti Ahold v České republice během Doby trvání Soutěže. Číslo dokladu se musí shodovat s číslem dokladu zadaným spolu s odpovědí na Soutěžní otázku na Stránkách Soutěže. Pokud účastník nesplní požadavky stanovené těmito Pravidly, Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze Soutěže a udělit Výhru dalšímu účastníkovi v pořadí, který odpověděl na Soutěžní Otázku nejzajímavějším způsobem. Jména a příjmení výherců budou uveřejněna Organizátorem na Stránkách Soutěže.
 6. 4.6. Zaměstnanci Organizátora, Administrátora společnosti Ahold a jejich rodinní příslušníci a osoby blízké jsou z účasti v Soutěži vyloučeni.
 1. 5.1. Účastí na Soutěži (vyplněním a zasláním formuláře na Stránkách soutěže) účastník uděluje dobrovolně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, IP adresa, e-mailová adresa, telefon a adresa bydliště a číslo účtenky nákupu výrobků Colgate a Palmolive (dále jen Osobní údaje) po dobu 3 let Organizátorem, jakožto správcem Osobních údajů, a to především jejich shromažďováním, uchováváním, tříděním a ukládáním za použití manuálních a automatizovaných způsobů za účelem organizace a realizace Soutěže (včetně oznámení a zaslání Výhry). Účastník rovněž vyslovuje souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení na Stránkách Soutěže pro účely oznámení Výhry. Účastníci dále souhlasí, aby Organizátor předal jejich Osobní údaje Administrátorovi, jakožto Organizátorem pověřenému zpracovateli Osobních údajů, za účelem administrativního zabezpečení Soutěže a databáze účastníků Soutěže.
 2. 5.2. Souhlas se zpracováním Osobních údajů účastníka může být kdykoli účastníkem odvolán písemným oznámením zaslaným do sídla Organizátora dle bodu 2 Pravidel, bude-li toto odvolání doručeno před předáním Výher účastníkům, bude takový účastník vyřazen ze Soutěže a ztrácí nárok na Výhru.
 3. 5.3. Účastník má právo vyžádat si informaci o zpracování svých Osobních údajů a Organizátor je povinen účastníkovi tuto informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem informace bude vždy sdělení o:
  (a) účelu zpracování Osobních údajů,
  (b) Osobních údajích, případně kategoriích Osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
  (c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů účastníků,
  (d) příjemci, případně kategoriích příjemců Osobních údajů.
 4. 5.4. Organizátor má právo za poskytnutí výše uvedené informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.
 5. 5.5. Účastníci, kteří zjistí nebo se budou domnívat, že Organizátor nebo jím pověření zpracovatelé provádí zpracování jejich Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mají právo: (i) požádat Organizátora nebo zpracovatele o vysvětlení; (ii) požadovat, aby Organizátor nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, přičemž především se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů.
 6. 5.6. Pokud bude takováto žádost účastníka shledána oprávněnou, Organizátor nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
 7. 5.7. Nevyhoví-li Organizátor nebo zpracovatel výše uvedeným požadavkům účastníka, je účastník oprávněn obrátit se se stížností přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 1. 6.1. Organizátor je oprávněn Pravidla Soutěže kdykoliv změnit či Soutěž zcela zrušit, a to i před uplynutím Doby trvání Soutěže, bez uvedení důvodu a stanovení náhrady.
 2. 6.2. Změny Pravidel mohou být prováděny pouze písemnou formou a budou zveřejněny na Stránkách Soutěže.
 3. 6.3. Pouze znění Pravidel uvedených na Stránkách Soutěže lze považovat za rozhodující.
 4. 6.4. Výhry nejsou směnitelné za peníze. Nárok na Výhru není vymahatelný soudem. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže účastníka, který poruší jakékoli ustanovení těchto Pravidel.
 5. 6.5. Účast v Soutěži je dobrovolná. Svou účastí účastník vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly.
 6. 6.6. Jsou-li Pravidla či výňatky z Pravidel zveřejněny na stránkách Facebook, Organizátor tímto účastníky upozorňuje, že Soutěž není žádný způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Facebook nebo jinak s ním spojena.

 
Soutěž trvala od 10. 1. do 30. 1. 2018 na prodejnách Albert.

© 2018 Colgate-Palmolive. Design a programování  Grafické studio VLADO.