GLOBUS

Pravidla soutěže
PALMOLIVE SOUTĚŽ V HYPERMARKETECH GLOBUS

Tento dokument (dále jen Pravidla) představuje úplná, výlučná a závazná pravidla soutěže "PALMOLIVE SOUTĚŽ V HYPERMARKETECH GLOBUS" pořádané společností COLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o. (dále jen Soutěž). Jakékoli výňatky z Pravidel uvedené na reklamních a propagačních materiálech Soutěže či na Stránkách Soutěže (jak je tento pojem vymezen níže) mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými Pravidly.

 

 1. Na základě zakoupení libovolné kombinace sprchových gelů 250ml a tuhých a tekutých mýdel značky Palmolive v hodnotě alespoň 99 Kč účastníkem v rámci sítě hypermarketů společnosti Globus ČR, k.s. (dále jen GLOBUS) v České republice během Doby trvání Soutěže získají účastníci Okamžitý dárek na informačním centru hypermarketu a na základě co nejpřesnějšího zodpovězení vědomostní Soutěžní Otázky získávají účastníci možnost vyhrát Výhru (jak jsou tyto pojmy vymezeny níže).
 1. Organizátorem Soutěže je společnost COLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 41692071 (dále jen Organizátor).
 1. 3.1  Soutěž probíhá v termínu od 17. srpna 2017 do 23. srpna 2017 v rámci hypermarketů společnosti GLOBUS v České republice, nebude-li Organizátorem stanoveno jinak (dále jen Doba trvání Soutěže).
 2. 3.2  Organizátor pro účely Soutěže věnuje do Soutěže celkem 2250 kusů náušnic jako okamžité dárky pro účastníky, kteří zakoupí libovolné kombinace sprchových gelů 250ml a tuhých a tekutých mýdel značky Palmolive v hodnotě alespoň 99 Kč v rámci sítě hypermarketů společnosti Globus během Doby trvání Soutěže (dále jen Okamžitý dárek). Okamžité dárky budou účastníkům předány na informačních centru příslušného hypermarketu Globus po předložení dokladu o koupi libovolné kombinace sprchových gelů 250ml a tuhých a tekutých mýdel značky Palmolive v hodnotě alespoň 99 Kč účastníkem. Účastníci berou na vědomí, že počet Okamžitých dárků dostupných na každém hypermarketu společnosti Globus je omezen do vydání všech Okamžitých dárků dostupných na dané prodejně hypermarketu společnosti Globus.
 3. 3.3  Organizátor dále pro účely Soutěže věnuje do Soutěže jako výhru celkem 15 kusů luxusních tašek O bag (dále jen Výhra).
 1. 4.1  Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které po Dobu trvání Soutěže (i) zakoupí v rámci sítě hypermarketů společnosti GLOBUS v České republice libovolné kombinace sprchových gelů 250ml a tuhých a tekutých mýdel značky Palmolive v hodnotě alespoň 99 Kč (a uschovají si doklad od nákupu - účtenku); a (ii) zodpoví co nejpřesnější vědomostní soutěžní otázku do zapečetěného sběrného boxu Organizátora na informačním centru příslušného hypermaketu společnosti Globus (dále jen Soutěžní Otázka). Spolu s odpovědí na Soutěžní Otázku připojí účastník k odpovědi i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mail pro účely kontaktování Organizátorem v případě výhry a dále kód příslušné účtenky. Soutěžní Otázka je stanovena Organizátorem následovně: Kolik tun extra hustých sprchových gelů řady Palmolive Gourmet se prodalo v České republice v roce 2016?
 2. 4.2  Během Doby trvání Soutěže se účastník může Soutěže zúčastnit i opakovaně. Každá další účast však vyžaduje doložení nového dokladu o zakoupení libovolné kombinace sprchových gelů 250ml a tuhých a tekutých mýdel značky Palmolive v hodnotě alespoň 99 Kč v rámci sítě hypermarketů společnosti GLOBUS v České republice po Dobu trvání Soutěže a odevzdání odpovědi na Soutěžní Otázku (princip 1 nákup = 1 účast = 1 odpověď na Soutěžní Otázku). Ze všech odpovědí na Soutěžní Otázku, které po Dobu trvání Soutěže účastník poskytne v jakémkoli hypermarketu společnosti Globus, se pro účely získání Výhry zohlední pouze jedna nejpřesnější odpověď účastníka.
 3. 4.3  Bez zbytečného odkladu po skočení Doby trvání Soutěže rozpečetí Organizátor sběrné boxy a vyhodnotí veškeré odpovědi odevzdané účastníky během Doby trvání Soutěže v každém hypermarketu společnosti GLOBUS. Účastník, který zodpoví Soutěžní Otázku v daném hypermarketu Globus nejpřesněji, získá Výhru. V případě totožně zodpovězené Soutěžní Otázky dvěma či více účastníky v daném hypermarketu Globus si Organizátor vyhrazuje právo kontaktovat dotčené účastníky s doplňujícími vědomostními otázkami týkajícími se výrobků Palmolive, na základě jejichž správného zodpovězení bude určen jeden výherce.
 4. 4.4  Účastník, který vyhraje Výhru, bude po skončení Doby trvání Soutěže kontaktován Organizátorem za účelem ověření, že splňuje požadavky bodu 4.1 a 4.2 těchto Pravidel. Za tímto účelem může Organizátor požadovat po účastnících předložení kopie dokladu, který uvedli spolu s odpovědí na Soutěžní Otázku. Pokud účastník nesplní požadavky stanovené v bodu 4.1 a 4.2 těchto Pravidel, Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze Soutěže a udělit příslušnou Výhru následujícímu účastníku v pořadí, který zodpověděl Soutěžní Otázku jako druhý nejpřesnější účastník v pořadí v daném hypermarketu společnosti Globus. Účastník, který se zúčastní Soutěže vícekrát, je povinen předložit Organizátorovi takový počet dokladů, který odpovídá počtu účastí účastníka v Soutěži.
 5. 4.5  Zaměstnanci Organizátora a společnosti GLOBUS a jejich rodinní příslušníci a osoby blízké jsou z účasti v Soutěži vyloučeni.
 1. 5.1  Účastí na Soutěži (odevzdáním odpovědi na Soutěžní Otázku) účastník dobrovolně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon, adresa bydliště a kód účtenky (dále jen Osobní údaje) po dobu 3 let Organizátorem, jakožto správcem Osobních údajů, a to především jejich shromažďováním, uchováváním, tříděním a ukládáním za použití manuálních a automatizovaných způsobů za účelem organizace a realizace Soutěže (včetně oznámení a zaslání Výhry). Účastník rovněž vyslovuje souhlas se zveřejněním svých Osobních údajů na Stránkách Soutěže pro účely oznámení Výhry.
 2. 5.2  Souhlas se zpracováním Osobních údajů účastníka může být kdykoli účastníkem odvolán písemným oznámením zaslaným do sídla Organizátora dle bodu 2 Pravidel, bude-li toto odvolání doručeno před předáním Výhry, bude takový účastník vyřazen ze Soutěže a ztrácí nárok na Výhru.
 3. 5.3  Účastník má právo vyžádat si informaci o zpracování svých Osobních údajů a Organizátor je povinen účastníkovi tuto informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem informace bude vždy sdělení o:
  (a)  účelu zpracování Osobních údajů,
  (b)  Osobních údajích, případně kategoriích Osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
  (c)  povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů účastníků,
  (d)  příjemci, případně kategoriích příjemců Osobních údajů.
 4. 5.4  Organizátor má právo za poskytnutí výše uvedené informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.
 5. 5.5  Účastníci, kteří zjistí nebo se budou domnívat, že Organizátor nebo jím pověření zpracovatelé provádí zpracování jejich Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mají právo: (i) požádat Organizátora nebo zpracovatele o vysvětlení; (ii) požadovat, aby Organizátor nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, přičemž především se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů.
 6. 5.6  Pokud bude takováto žádost účastníka shledána oprávněnou, Organizátor nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
 7. 5.7 Nevyhoví-li Organizátor nebo zpracovatel výše uvedeným požadavkům účastníka, je účastník oprávněn obrátit se se stížností přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 1. 6.1  Organizátor je oprávněn Pravidla Soutěže kdykoliv změnit či Soutěž zcela zrušit, a to i před uplynutím Doby trvání Soutěže, bez uvedení důvodu a stanovení náhrady.
 2. 6.2  Změny Pravidel mohou být prováděny pouze písemnou formou a budou zveřejněny na stránkách vedených za tímto účelem Organizátorem na adrese www.palmolivepromo.cz (dále jen Stránky Soutěže).
 3. 6.3  Pouze znění Pravidel uvedených na Stránkách Soutěže lze považovat za rozhodující. Informativní vyhotovení Pravidel může být umístěno na informačních centrech hypermarketů GLOBUS.
 4. 6.4  Výhra není směnitelná za peníze. Nárok na Výhru není vymahatelný soudem. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže účastníka, který poruší jakékoli ustanovení těchto Pravidel.
 5. 6.5  Účast v Soutěži je dobrovolná. Svou účastí účastník vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly.

Soutěž probíhá v termínu od 17. srpna 2017 do 23. srpna 2017 v rámci hypermarketů společnosti GLOBUS.

© 2017 Colgate-Palmolive. Design a programování  Grafické studio VLADO.